Geschiedenis

In 2003 trof een aantal docenten in academische communicatieve vaardigheden van Nederlandse Universiteiten elkaar tijdens de tweede conferentie van de European Association for the Teaching of Academic Writing (EATAW) in Boedapest. Daar constateerden we dat het vreemd was dat we elkaar in het buitenland moesten ontmoeten om met elkaar uit te wisselen over ons eigen vak. Het idee ontstond dus om ook in Nederland een groepje ‘experts’ op het gebied van academische communicatie bij elkaar te brengen. Hoe heeft dit informele netwerk zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot het Netwerk Academische Communicatieve Vaardigheden (NACV)?
Van Netwerk Com Skills naar Netwerk Academische Communicatieve Vaardigheden
Jacqueline van Kruiningen van de Rijksuniversiteit Groningen nam het voortouw: ze verzocht alle mensen van wie we in Boedapest een lijstje hadden gemaakt om een korte presentatie voor te bereiden over de vraag: wat gebeurt er aan jouw universiteit op het gebied van academische communicatieve vaardigheden? Zo vond de eerste bijeenkomst plaats van wat toen het Netwerk Com Skills heette, in 2005 in Nijmegen, bij de opening van het Academisch Schrijfcentrum aldaar. Al een half jaar daarna vond een vervolgbijeenkomst plaats in Wageningen, gevolgd door bijeenkomsten in Twente (2006) en Leiden (2007). In Leiden werd het initiatief genomen om een startersgroep op te richten, om te kijken of het mogelijk was om het informele overleg om te zetten in een formelere structuur. Na een jaar regelmatig overleg leidde dit tijdens de Expertmeeting in Delft (2008) tot de oprichtingsvergadering van wat nu het Netwerk Academische Communicatieve Vaardigheden is, een vereniging die als doel heeft ‘het creëren en onderhouden van een netwerk voor deskundigheidsbevordering, professionalisering en profilering van een ieder die professioneel betrokken is bij het onderwijs in academische communicatieve vaardigheden aan Nederlandse universiteiten’ (Statuten NACV). De vereniging is formeel opgericht op 12 december 2008.
Expertmeetings en denktanks
Een van de manieren om het doel van het NACV te bereiken is het organiseren van een jaarlijkse Expertmeeting, meestal in januari, waar de deelnemers onderwijs- en onderzoekservaringen met elkaar uitwisselen. De Expertmeetings van het NACV hebben achtereenvolgens plaatsgevonden in Utrecht (2009), Tilburg (2011) en Amsterdam (2012). In 2013 zal Groningen de Expertmeeting organiseren.
 
Aan de Expertmeeting in Amsterdam namen ongeveer 130 mensen deel, voor het overgrote deel docenten communicatieve vaardigheden aan zowel universiteiten als hogescholen in Nederland. Bij deze Expertmeeting heeft het NACV ook zijn eerste schreden gezet als uitgever: er werd een dvd uitgegeven met een aantal gereviewde artikelen en met de PowerPoint-presentaties van de meeste deelnemers. Dit zal hopelijk een vervolg krijgen in de vorm van een online tijdschrift. 
Naast de Expertmeetings organiseert het NACV sinds 2011 jaarlijks een denktankbijeenkomst waarop kleinere groepen zich bezighouden met thema’s die binnen ons vak aandacht vragen. Er zijn op dit moment drie denktanks rondom de onderwerpen kritisch denken, docentlast en Engels als voertaal in het hoger onderwijs.