Expertmeeting 2019

15e Expertmeeting: 1 februari 2019

Diversiteit: uitdaging voor het academische communicatieonderwijs?

De studentenpopulatie in het hoger onderwijs anno 2018 kenmerkt zich door een grote verscheidenheid. Door de toenemende populariteit van interdisciplinaire studies zitten alfa’s en beta’s steeds vaker bij elkaar. Internationalisering leidt tot mixed classrooms waar niet alleen verschillende niveaus van Engelse taalvaardigheid, maar ook culturele kwesties een rol spelen in de communicatie. Daarnaast wordt de groep Nederlandstalige studenten meer en meer divers: moedertaalsprekers, tweedetaalsprekers en vreemdetaalsprekers volgen samen colleges.

De verscheidenheid leidt er verder toe dat universiteitsbrede ondersteunende diensten, zoals schrijfcentra, meer en meer te maken krijgen met een gevarieerde doelgroep. Tijdens de NACV Expertmeeting 2019 willen we verkennen wat deze verscheidenheid concreet betekent voor het onderwijs in academische communicatieve vaardigheden en hoe wij als docenten met deze ontwikkelingen om willen en kunnen gaan. Wat zijn de behoeftes van deze verschillende doelgroepen in verschillende onderwijssituaties? Hoe zorgen we ervoor dat we iedereen binnen deze doelgroepen effectief bereiken? Hoe gaan we om met een gevarieerde samenstelling van groepen in ons onderwijs? Welke rol spelen culturele verschillen? We nodigen u van harte uit om een voorstel te doen voor een bijdrage aan de Expertmeeting. Dit kan een lezing, workshop of discussie zijn. In deze aankondiging volgt meer informatie over het thema en de wijze van aanmelding.

Thema: Wat betekent grotere verscheidenheid (diversiteit) van de studentpopulatie voor het onderwijs in academische communicatieve vaardigheden?

Voorbeelden van onderwerpen die binnen het thema passen zijn:

  • interculturele communicatie
  • verengelsing van BA/MA programma’s: valkuilen en kansen
  • academische vaardigheden across the disciplines
  • mixed classroom
  • mogelijkheden van online ondersteunend materiaal (blended learning)
  • communicatieve vaardigheden van studenten met een migratie- of NT2-achtergrond
  • best practices in remediëring en verrijking
Naast de gesuggereerde themaonderwerpen is er uiteraard ook ruimte voor de meer ‘klassieke’ onderwerpen op het gebied van academische communicatieve vaardigheden.

Inschrijving

U ontvangt de officiële uitnodiging voor de Expertmeeting 2019 met het programma en informatie over de inschrijving rond december. Wij willen u erop attenderen dat voor alle niet-leden van het NACV het inschrijftarief geldt. Dit geldt voor zowel sprekers als reguliere deelnemers. Per 2018 is dit tarief 75 euro. Leden van het NACV kunnen gratis deelnemen aan de expertmeeting.  In de officiële uitnodiging die volgt kunt u lezen hoe u lid kunt worden van de vereniging.

Wij kijken ernaar uit u te verwelkomen in Amsterdam. Noteer vrijdag 1 februari 2019 alvast in uw agenda!

Met hartelijke groet,

Het organisatiecomité van de 15e Expertmeeting:

Margreet Onrust, Ivet van der Eerden, Gea Dreschler, Abby Gambrel, Nel de Jong, Wilma Elsing, Mike Hannay, Luuk Lagerwerf

U kunt het comité bereiken via expertmeeting@nacv.nl.

Diversity: a challenge for education in academic communication skills?

The current student population in higher education in the Netherlands is characterized by diversity. The increasing popularity of interdisciplinary programmes put alfa and beta students together in one group. Internationalisation leads to mixed classrooms, where it’s not only different levels of English language skills that play a role in communication, but also cultural aspects. In addition, the group of Dutch-language students also becomes more diverse: native speakers, second-language speakers and foreign-language speakers all meet in the classroom. The diversity of the student population also means that services aimed at supporting students across the campus, such as writing centres, are increasingly dealing with varied groups.

At the NACV Expertmeeting 2019, we want to explore what this diversity precisely means for the education in academic communicative skills and how we, as teachers, can and want to respond to these developments. What are the needs of the different target groups in different educational settings? How do we ensure that we can reach everyone within these groups effectively? How do we deal with a heterogeneous composition of the groups in our teaching? What role do cultural differences play?

Expert Meeting 2018 will be sent out in December. This invitation contains the programme and information about registration. We would like to point out that the regular registration fee applies to all non-NACV members attending the Expert meeting, both speakers and regular participants. In 2019 this registration fee will be 75 euros. Members of the NACV do not need to pay a conference fee.

 

Margreet Onrust, Ivet van der Eerden, Gea Dreschler, Abby Gambrel, Nel de Jong, Wilma Elsing, Mike Hannay, Luuk Lagerwerf

If you have any questions, you can reach the committee at expertmeeting@nacv.nl.

 

Aanmelden voor de NACV Expertmeeting 2019